Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej został powołany w 1999 roku, wraz z powstaniem samorządów szczebla wojewódzkiego. Jest ciałem opiniodawczo-doradczym Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentującym interesy wszystkich 16 polskich województw.

Działa na postawie Regulaminu Konwentu Marszałków Województw RP, dokumentu przyjętego na posiedzeniu plenarnym XXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej 21 marca 2014 roku w Karpaczu.

Zgodnie z tym dokumentem Konwent Marszałków stanowi forum dyskusji, wymiany informacji, doświadczeń i wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach strategicznych, związanych z rozwojem województw. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych dotykające obszarów działania samorządów województw oraz omawia aktualne problemy, z którymi w codziennej pracy borykają się władze samorządowe szczebla wojewódzkiego.

Do zadań Konwentu należy także inspirowanie społeczności regionalnych, organizacji pozarządowych i pożytku publicznego do podejmowania wspólnych, obywatelskich inicjatyw, mających wpływ na rozwój województw.

Konwent Marszałków tworzą marszałkowie województw wchodzących w skład Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczącym Konwentu jest marszałek województwa aktualnie sprawującego prezydencję.

W ramach Konwentu marszałkowie spotykają się na posiedzeniach, odbywających się rotacyjnie w każdym z kolejnych województw. Każdy region sprawuje w Konwencie półroczną prezydencję. Posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, adresowanych do władz państwowych, właściwych instytucji i urzędów centralnych.

Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat wspólny głos marszałków województw niejednokrotnie w istotny sposób wpływał na kształtowanie procesów legislacyjnych, inicjując wiele ważnych zmian ustawodawczych i organizacyjnych. 

Województwo Wielkopolskie będzie sprawować prezydencję w Konwencie Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszym półroczu 2023 roku.

Skład Konwentu Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej:

 • Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego
 • Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego
 • Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego

Porządek przejmowania przewodnictwa w Konwencie Marszałków:

 • Województwo Wielkopolskie (1 stycznia - 30 czerwca 2023 roku)
 • Województwo Dolnośląskie
 • Województwo Śląskie
 • Województwo Zachodniopomorskie
 • Województwo Małopolskie
 • Województwo Łódzkie
 • Województwo Opolskie
 • Województwo Mazowieckie
 • Województwo Pomorskie
 • Województwo Warmińsko- Mazurskie
 • Województwo Podkarpackie
 • Województwo Lubuskie
 • Województwo Podlaskie
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie
 • Województwo Świętokrzyskie
 • Województwo Lubelskie