Zakończyło się pierwsze posiedzenie Konwentu Marszałków w RP w Poznaniu.  Podczas drugiej części obrad dyskutowano o wdrażaniu funduszy europejskich w Polsce w nowej perspektywie finansowej i Krajowej Sieci Onkologiczne. 

- Obecnie zajmujemy się dwiema kluczowymi kwestiami związanymi z funduszami europejskimi. Pierwsza dotyczy wdrażania funduszy unijnych perspektywy 2021-2027. Jesteśmy w trakcie ustalania kryteriów, które będą wykorzystywane w ogłaszanych konkursach. Druga kwestia to przyszły kształt polityki spójności. Obawiamy się, żeby ta nie została uszczuplona – mówił Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczący Konwentu Marszałków RP.
W panelu poświęconym funduszom europejskim udział wzięli Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Younous Omarjee, Poseł do Parlamentu Europejskiego i Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu, Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego i Wiceprzewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej oraz Emma Toledano Laredo, Dyrektor w Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.
- Spotykamy się w ważnym momencie, kiedy rozpoczyna się wdrażanie unijnej perspektywy 2021-2027. Powinniśmy jak najszybciej uruchomić pierwsze nabory, aby unijne środki zaczęły funkcjonować i rozwijać nasz kraj – stwierdziła Małgorzata Jarosińska-Jedynak. 
Sekretarz Stanu dodała również, że z perspektywy 2014-2020 do wydatkowania nadal pozostało ponad 80 miliardów złotych.  – To musi zostać zrealizowane jeszcze w tym roku – przypomniała Jarosińska-Jedynak. Podziękowała też Marszałkom Województwa za zamknięcie z sukcesem  kwestii wynegocjowania alokacji dla swoich regionów na kolejną perspektywę finansową UE.  
W przypadku polityki spójności Jan Olbrycht zauważył, że obecnie trwają dyskusje na temat jej kształtu w przyszłości. 
- Najsłabszym punktem jest brak linii demarkacyjnej między polityką spójności i Krajowymi Planami Odbudowy. KPO są szybsze, ale niestety mniej kontrolowalne. Uważam, że nie wolno nam ruszać polityki spójności, realizowanej wedle dotychczasowych zasad – powiedział Poseł do Parlamentu Europejskiego.
- Polska jest kluczowa jeśli chodzi o politykę spójności. Jest jej pierwszym beneficjentem, więc wiele się od niego oczekuje. Jeżeli przypatrujemy się, jak są wdrażane tu eurofundusze, wiele elementów działa na waszą korzyść. Dzięki temu możecie być głosem regionów mniej uprzywilejowanych. Tu, w Polsce, jest przyszłość polityki spójności – stwierdził Younous Omarjee i dodał, że jesteśmy w skali całej Unii Europejskiej daleko od wyrównania wszystkich różnić rozwojowych. 
Emma Toledano Laredo przyznała z kolei, że w obecnej perspektywie unijnej kluczową rolę odgrywać będzie efekt synergii pomiędzy różnymi instrumentami finansowymi UE. – Bardzo istotna będzie komunikacja i informacja, która powinna docierać do beneficjentów na poziomie lokalnym i regionalnym – stwierdziła. 
Założenia funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej  to temat trzeciego panelu, który odbył się podczas Konwentu Marszałków Województw RP w Poznaniu. 
Informacje o sieci przedstawił Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. - Pilotaż naszego programu zakończy się w marcu. Jego istotą było przetestowanie nowych rozwiązań, które mają dać inną perspektywą w kontekście zarządzania procesem leczenia – powiedział Piotr Bromber. 
Pilotaż był prowadzony w województwach: dolnośląskim, świętokrzyskim, podlaskim, pomorskim. Zakresem opieki obejmował m.in. nowotwór gruczołu krokowego, jajnika, piersi, płuca.
- Obecnie trwają konferencje podsumowujące związane z pilotażem – poinformował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Dzięki Krajowej Sieci Onkologicznej do tej pory udało się wypracować modele ścieżek terapeutycznych, ustandaryzować dokumentację medyczną, zwiększyć koordynację opieki nad pacjentem oraz wprowadzić wymianę doświadczeń pomiędzy ośrodkami znajdującymi się w sieci.
Dodatkowo Filip Nowak, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił bieżące sprawy związane z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w ramach ryczałtu PSZ na 2023 rok.
Posiedzenie Konwentu tradycyjnie zakończyło się przyjęciem stanowisk. Tym razem dotyczyły one konieczności zmiany ustawy o drogach publicznych, konieczności opracowania i wdrożenia standardów opieki koordynowanej nad pacjentami z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Przyjęto także dwa stanowiska z zakresu prawa łowieckiego. Jedno dotyczące szacowania strat na obszarach grodzonych upraw rolnych. Przedmiotem drugiego są straty na obszarach obwodów łowieckich, które nie zostały wydzierżawione lub przekazane w zarząd. Podjęto również stanowisko ws. wynagrodzenia pracowników w podmiotach medycznych.